Biz hakda

kompaniýanyň tertibi

kompaniýasy

“Five Star Lighting Co., Ltd.”, köp sanly yşyklandyryş programmalary üçin LED yşyklandyryş ulgamlaryny Hytaýda öňdebaryjy üpjün ediji.Söwda, ýaşaýyş we senagat taslamalary üçin tygşytly, önümçilikde öňdebaryjy we eýe bolan LED yşyklandyryş çözgütleri bilen üpjün edýäris.Yşyklandyryş pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, kompaniýamyz ygtybarly, täsirli, ýokary hilli çyralaryň bir toparyny dizaýn etmek, gözlemek we ösdürmek, özleşdirmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Açyk yşyklandyryşyň giň portfelimiz, lomaý satyjylaryň, potratçylaryň, kesgitleýjileriň we ahyrky ulanyjylaryň iň giň programmalar üçin isleglerini kanagatlandyrmak üçin işlenip düzüldi.

Önüm liniýasynyň diapazony köçe çyrasy, gün köçe çyrasy, suw çyrasy, gün suw çyrasy, beýik aýlag çyrasy, diwar çyrasy, kort çyrasy, bag çyrasy, kempir çyrasy, gazon çyrasy, ösümlikleriň çyrasy, bezeg çyrasy we ş.m.

Görüş

FSD görnüşi

Dünýä yşyklandyryş pudagynda esasy üpjün ediji boluň

Wezipe

FSD missiýasy

Dünýäniň yşyklandyrylyşyna reňk getirmek

bahasy

FSD bahasy

Müşderileriň gymmatyna göz ýetiriň

Işgärleriň gymmatyna göz ýetiriň

Işleýiş ýörelgesi

FSD Biznes Filosofiýasy

Müşderi merkezi, hyzmatdaşlar bilen Win-Win hyzmatdaşlygy

Näme üçin bizi saýlamaly?

Biz bu ugurda hünärmenler we 100% güýjümizi hil we bahalar bilen deňeşdirip bolmajak önümleri üpjün etmek we ajaýyp, täsirli hyzmat bermek üçin sarp etdikmüşderi üçin.LED yşyklandyryş önümlerini eksport etmekde toplanan tejribe we tejribe bilen bu kompaniýa Hytaýda öňdebaryjy üpjün edijileriň birine öwrüldi.Oňyn we ýakymly müşderi tejribesini bermek maksady bilen hyzmatlarymyzy ösdürmek möhümdir.Üznüksiz gowulaşmak ýokary hilli kepillikdir;Müşderi kanagatlandyrýaraction biziň esasy maksadymyzdyr.Biz wepalylygymyza ynanýarysdaşky gurşawy goramak enjamlary senagatydünýädäki müşderilere dünýä derejesindäki çykdajyly, ýokary hilli hyzmatlary bermekde dünýä liderligini gazanmaga kömek eder.

Islegleriňize iň gowy görnüşde hyzmat etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Hyzmatlar

Bäş ýyldyzyň güýçli taraplary ýapyk we açyk yşyklandyryş önümleri bilen üpjün etmekden has uzakda.Müşderiniň talaplaryna baglylykda kompaniýa hyzmatlary öz içine alýar: amaly-in engineeringenerçilik konsaltingi, özleşdirmek, gurnamak we ýol görkezmek we başgalar.

 

Täsirli we jogapkärli üpjün ediji hökmünde müşderilerimize has oýlanyşykly hyzmatlar we tehniki goldaw berip, ýerli müşderileri dolandyrmagy we amaly taslama çözgütlerini taýýarlamagy başarýarys.Müşderileri bilen önüm gurmakda nädip we tejribe bermek barada giňişleýin maglumat bermek üçin hyzmatdaşlarymyz.Müşderilerimize ajaýyp hyzmat berendigimize we ýaşaýan dünýämiziň zerurlyklaryny kanagatlandyrýan çözgütleri döredendigimize buýsanýarys.

 

Kompaniýa agent we hyzmatdaş hyzmatdaşlygy ösdürmäge üns berýär.Professional hünärmenler müşderilere yzygiderli baryp görerler;Satuwdan soň goldaw bermek; Kompaniýa agent we hyzmatdaş hyzmatdaşlygy ösdürmäge üns berýär.Professional hünärmenler müşderilere yzygiderli baryp görerler;Satuwdan soň goldaw bermek.

Hil tassyklamasy

Netijeli hil dolandyryş ulgamyny üpjün etmek üçin pudakda berk hil proseslerini we ülňülerini saklaýar.ISO9001: 2015 kepillendirilen kärhana hökmünde UL, CUL, DLC, CE, ROHS, FCC, TUV, GS, SAA we EMC şahadatnamalaryndan geçdi.

 

şahadatnama01
şahadatnama02
şahadatnama03
şahadatnama04

Biziň güýjümiz

Önümlerimiz 70-den gowrak ýurda Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Europeanewropa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Günorta-Gündogar Aziýa we GDA ýurtlaryna eksport edilýär.Ajaýyp yşyklandyryş çözgütleri we satuwdan soňky hyzmat.Hil yşyklandyryş önümleri.Pul üçin super baha.Bütin dünýäde müşderiler tarapyndan ynam we ykrar edildi.Häzirki wagtda bütin dünýäde 2000-den gowrak müşderi bilen hyzmatdaşlyk etdik.Energetika krizisi bilen dünýäniň ähli sebitleri täze energiýa we energiýa tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa yşyklandyryş enjamlaryna üns berýärler we has köp müşderi bilen hyzmatdaşlyk ederis.

Mundan başga-da, Hytaýda dürli öndürijileri birleşdirip, ykdysady we tehniki tarapdan iň amatly çözgüt hödürläp, müşderileriň giriş we çykdajylaryny wagt we tagallalar bilen ýokarlandyrmak arkaly ýöriteleşdirilen yşyklandyryş önümleriniň ähli görnüşlerini kanagatlandyrmagy maksat edinýäris.