Ösümligiň ösüş çyrasy

 • FSD-LSL03
 • FSD-LSL02
 • S1005A-W-24V10W480D

  S1005A-W-24V10W480D

  Lightagtylyk çykarýan ýer birmeňzeş we ýumşak,

  açyk tegmiller we garaňky ýerler we

  LED çipleri görünmeýär;

  Lightagtylygyň ýokary geçirijisi, ultramelewşe garşy,

  kislota we aşgar poslama;

  UL, FC, CE, RoHS we beýleki şahadatnamalar;

  Gorag derejesi IP65, ýangyn saklaýjy derejesi HB;

  3 ýyl kepillik

 • Gidroponikanyň ýaýramagy sukulýentleri Oba hojalygy täjirçilik ýyladyşhanasy bagy Suw geçirmeýän Ip65 Öçürip bolmaýan klonlaşdyryş ösdürip ýetişdirmek

  Gidroponikanyň ýaýramagy sukulýentleri Oba hojalygy täjirçilik ýyladyşhanasy bagy Suw geçirmeýän Ip65 Öçürip bolmaýan klonlaşdyryş ösdürip ýetişdirmek

  Ösümlik ösdürip ýetişdirýän çyralar, fotosintez üçin amatly elektromagnit spektr çykaryp, ösümligiň ösmegini höweslendirmek üçin döredilen emeli, adatça elektrik, ýagtylyk çeşmeleri.Ösümlik çyralary tebigy yşyk goýberilmeýän ýa-da goşmaça yşyk zerur bolan ýerlerde ulanylýar.Mysal üçin: Gyşda, mümkin bolan gündiz sagatlary islenýän ösümlige ýetmek üçin ýeterlik bolmasa, çyralar ösümlikleriň ýagtylyk alýan wagtyny uzaltmak üçin ulanylýar.Ösümlikler ýeterlik ýagtylyk almasa, biderek öser.Ösüş çyralary ýa-da güne meňzeş spektr bilen üpjün etmäge ýa-da ösümligiň ösdürilip ýetişdirilýän spektrogramma zerurlyklaryna has laýyk spektr bermäge synanyşýar.Daşky şertleri dürli reňkler, temperatura we ulalýan çyralardan spektral çykyşlar bilen deňeşdiriň, şeýle hem çyralaryň lýumen çykyşyny (intensiwligini) üýtgediň.Ekilýän ösümligiň görnüşine baglylykda ösdürip ýetişdirmek tapgyry (mysal üçin gögermek / iýmitlenmek ýa-da gül / miwesi) we ösümlik tarapyndan talap edilýän fotoperiod, belli bir ösümlik üçin spektriň belli bir diapazony, ýagty netijeliligi we reňk temperaturasy islenýär we wagt döwri.

 • Ösüş üçin Hytaý altyn üpjün edijisi LED çyrasy

  Ösüş üçin Hytaý altyn üpjün edijisi LED çyrasy

   

  Ine, 2022-nji ýylda satyn alyp boljak ýapyk ösümlikler üçin iň oňat gurşun çyralary: Iň oňat umumy: VIPARSPECTRA UL kepillendirilen 400W;Ösümlikler üçin iň gowusy: Ankace 60W Tri kellesiniň ulalmagy;Giňişleýin sebitler üçin iň gowusy: BESTVA DC seriýasy 1000W;Tohumlar üçin iň gowusy: Juhefa LED ýapyk ösümlik üçin yşyk çyrasy;Tohumlanan ösümlikler üçin iň gowusy: ýapyk ösümlikler üçin “Keshi LED” çyrasy

  Ine, 2023-nji ýylda satyn alyp boljak ýapyk ösümlikler üçin iň oňat gurşun çyralary:

  • Iň oňat umumy: VIPARSPECTRA UL kepillendirilen 450W
  • Ösümlikler üçin iň gowusy: Ankace 60W Tri Head Light Light
  • Giňişleýin ýerler üçin iň gowusy: BESTVA DC seriýasy 1000W
  • Tohumlar üçin iň gowusy: Juhefa LED ýapyk ösümlik üçin yşyk çyrasy
  • Tohumlanan ösümlikler üçin iň gowusy: ýapyk ösümlikler üçin “Keshi LED” çyrasy
  • Gök önümler üçin iň gowusy: Led Grow Light
 • Samsung-yň resmi hyzmatdaşy ABŞ Kanada Taýland yşyklandyryş dizaýny LED zawody ulalýar

  Samsung-yň resmi hyzmatdaşy ABŞ Kanada Taýland yşyklandyryş dizaýny LED zawody ulalýar

  ÖNÜMLER ÜÇIN

  Bazarda öňdebaryjy netijelilik, hasyllylygy we hilini ýokarlandyrmak bilen, Samsung / Osram yşyk-diodly lampalary ulanmak.

  Çeýe çeýe, gurmak aňsat, ýagtylygy dolandyrmak aňsat, IP65 suw geçirmeýän.

  Alýumin ýylylygynyň ýaýramagy, sessiz fanatsyz dizaýn, 50% energiýa tygşytlaýar.

  Döwrebaplaşdyrylan UV IR doly spektri ösümlikleriň ösüşini çaltlaşdyrmak üçin ýagtylygy artdyrýar.

  Söwda, öý, çadyr, gidroponika, topragyň doly sikl ösümlikleriniň ösmegi üçin amatly hasyl almak üçin iň amatly öndürijilik.

 • 2023 Iň oňat söwda bagbançylygy lm301b lm301h Doly spektr 110W 220w 460w 660w LED ulaldyjy çyra

  2023 Iň oňat söwda bagbançylygy lm301b lm301h Doly spektr 110W 220w 460w 660w LED ulaldyjy çyra

  2023 Iň oňat täjirçilik bagçylyk lm301b lm301h Doly spektr 110W 220w 460w 660w LED ulaldyjy çyra

  ÖNÜMLER ÜÇIN

  Bazarda öňdebaryjy netijelilik, hasyllylygy we hilini ýokarlandyrmak bilen, Samsung / Osram yşyk-diodly lampalary ulanmak.

  Çeýe çeýe, gurmak aňsat, ýagtylygy dolandyrmak aňsat, IP65 suw geçirmeýän.

  Alýumin ýylylygynyň ýaýramagy, sessiz fanatsyz dizaýn, 50% energiýa tygşytlaýar.

  Döwrebaplaşdyrylan UV IR doly spektri ösümlikleriň ösüşini çaltlaşdyrmak üçin ýagtylygy artdyrýar.

  Söwda, öý, çadyr, gidroponika, toprak doly sikl ösümligi üçin amatly hasyl almak üçin iň amatly öndürijilik.

 • TAILAND ABŞ-nyň ýapyk ýapyk zawodynyň ösüş zolagy “Samsung” suw geçirmeýän öçürilen çyra çyralary

  TAILAND ABŞ-nyň ýapyk ýapyk zawodynyň ösüş zolagy “Samsung” suw geçirmeýän öçürilen çyra çyralary

  ÖNÜMLER ÜÇIN GEREK

  ýörite ösümlik ýagtylyk çeşmesi, toplumlaýyn doly spektrli ösümlik ösüş çyrasy.

  Radiasiýa garşylygy, ýokary temperatura garşylygy, suw geçirmeýän.

  Simulýasiýa etmek, ösümlik fotosintezini ösdürmek, ösüşi we ýetişmegi çaltlaşdyrmak we hasyllylygyň netijeliligini ýokarlandyrmak arkaly gün şöhlesiniň dowamlylygyny ýokarlandyryň.

  Durnukly öndürijilik, ýylylygyň ýaýramagynyň gowy täsiri.

  Professional ösümlik çyra öndürijileri, özleşdirilip bilner, köp sanly ajaýyp, sorap bilersiňiz!

  “Bäş ýyldyzly yşyklandyryş” mariuana ösdürip ýetişdirmek üçin dürli güýçli kuwwatly ösümlik ösüş lampalaryny döretdi.Çyra paneli giň we galyň, gowy ýylylyk ýaýramagy bilen.Çyra spektri, senagat mariuanyň ösüş sikli üçin ýörite düzülendir.Şol bir wagtyň özünde bukulyp, saklanyp we oturdylyp bilner we lampanyň ähli bölekleri IP65 suw geçirmeýän standartyna laýyk gelýär.

 • Tygşytly täjirçilik eko fermasy Samsung 8 bar bagbançylyk 1000 watt 720w Led gül ösdürip ýetişdirmek ulgamy çyra çyrasy

  Tygşytly täjirçilik eko fermasy Samsung 8 bar bagbançylyk 1000 watt 720w Led gül ösdürip ýetişdirmek ulgamy çyra çyrasy

  Täjir mariuanyň aýratyn spektrine gönükdirilen gün şöhlesiniň spektrine öýkünmek,

  nädogry spektrden ýüz öwürmek ösümlikleriň ösmegine has amatlydyr.

  Iki kanalyň çykyşy: spektriň gabat gelýän gatnaşygy ösümlikleriň dürli ösüş etaplaryna görä sazlanyp bilner,

  ösümlikleri nahal, gök we gülleme döwründe has çalt we has gowy ösdürýär.

  Akyl gözegçiligi: Bu önümde RS485 aragatnaşyk protokol moduly bar.Dolandyryş paneli arkaly,

  yşyklandyryş, ýagtylygyň wagtyny sazlamak, wagt açmak we öçürmek, günüň dogmagyna we gün ýaşmagyna öýkünmek funksiýalaryna düşünip biler.

  (ak we ak ýagtylyk wagty), spektri sazlamak, temperatura gözegçilik duýduryşy we çyglylyga gözegçilik duýduryşy.

  önümiň gurluşy: Bu önüm ýokary hilli awiasiýa alýumin 6063-den, seresaplylyk bilen döredilen ýylylyk bölüniş gurluşy we

  ýylylygy paýlamak synagy, marka elektrik üpjünçiligi we import edilýän ýagtylyk çeşmesi bilen gabat gelýär we hiliň durnuklylygyny netijeli üpjün edýär we

  önümiň hyzmat ediş möhleti.

  Adaty lampalaryň artykmaçlyklary: spa / SPB / spcx goşmaça lampalaryň öňki nesline esaslanýar,

  parametrleri hemmetaraplaýyn kämilleşdirildi.Esasan önümleriň has gysga ösümlik ösüş sikliniň bardygyny görkezýär,

  has köp önüm, has ýokary hilli we has ýokary energiýa sarp ediş tizligi we energiýa sarp edilişini netijeli azaltmak.

 • Gyzgyn zawodyň ösüş çyrasy Samsung 800W 600W çyralary ösdürip ýetişdiriň

  Gyzgyn zawodyň ösüş çyrasy Samsung 800W 600W çyralary ösdürip ýetişdiriň

  ÖNÜMLER ÜÇIN GEREK

  ýörite ösümlik ýagtylyk çeşmesi, toplumlaýyn doly spektrli ösümlik ösüş çyrasy.

  Radiasiýa garşylygy, ýokary temperatura garşylygy, suw geçirmeýän.

  Simulýasiýa etmek, ösümlik fotosintezini ösdürmek, ösüşi we ýetişmegi çaltlaşdyrmak we hasyllylygyň netijeliligini ýokarlandyrmak arkaly gün şöhlesiniň dowamlylygyny ýokarlandyryň.

  Durnukly öndürijilik, ýylylygyň ýaýramagynyň gowy täsiri.

  Professional ösümlik çyra öndürijileri, özleşdirilip bilner, köp sanly ajaýyp, sorap bilersiňiz!

 • Täze bagbançylyk ýyladyşhana gül çyrasy 600w ýokary Ppf doly sikl täjirçilik dizaýny Led bagbançylyk gül açýar

  Täze bagbançylyk ýyladyşhana gül çyrasy 600w ýokary Ppf doly sikl täjirçilik dizaýny Led bagbançylyk gül açýar

  doly siklli gün şöhlesi bilen ýokary tehnologiýaly LED ýagtylyk çeşmesi.

  Esasan täjir mariuana, kenep, gök önümler yşyklandyrylanda ulanylýar,

  miweler, güller we beýleki ösümlikler

  Bäş ýyldyzly yşyklandyryş, ýokary öndürijilikli LED ösümlik ýeňil önümleri we ýapyk gurşaw ekmek we teplisa ekmek ulanyjylary üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri we ýöriteleşdirilen hyzmatlary bermäge borçlanýar.Döredilen gününden başlap, ABŞ, Kanada, Braziliýa, Argentina, Russiýa, Gollandiýa, Angliýa, Günorta Koreýa, Japanaponiýa boýunça on müňlerçe hünärmen ekiş müşderilerine professional LED ösümlik yşyklandyryş önümleri we degişli tehniki hyzmatlar berildi. Wýetnam, Taýland we ş.m Önümleriň we hyzmatlaryň hili müşderiler tarapyndan gowy garşylandy.

 • Houseyladyşhanany ösdürip ýetişdirýän çyra bagbançylyk, ýapyk ösümlik üçin gidroponiki yşyk

  Houseyladyşhanany ösdürip ýetişdirýän çyra bagbançylyk, ýapyk ösümlik üçin gidroponiki yşyk

  + Iň ýokary ýokary netijelilik SMD suw geçirmeýän LED, ýokary ýagtylyk netijeliligi, sazlanyp bilinýän yşyk
  doly spektr dizaýny.
  + Ösýän gurşaw üçin doly sikl yşyklandyryş çözgüdi.
  + Uly aýak yzy, ösümlikleriň giňligi.
  + Energiýany tygşytlaň we has az töleg töläň, gurmak we asmak aňsat.
  + Ightagtylyk we temperatura kesgitlenip, howpsuz we işlemek üçin ýönekeý bolup biler.

12Indiki>>> Sahypa 1/2