LED ýokary aýlag çyrasy

 • “LF High Bay” ýeňil ýaşaýyş jaý enjamlary UFO senagat we magdan çyrasy

  “LF High Bay” ýeňil ýaşaýyş jaý enjamlary UFO senagat we magdan çyrasy

  Bäş ýyldyzly yşyklandyryş hyzmatdaşlygyny saýlamaga hoş geldiňiz.Size ajaýyp satyn alyş hyzmatlary we tygşytly yşyklandyryş önümleri bilen üpjün ederis.Islegleriňizi düşündirmek üçin soraglar ibereris we has amatly bahalar bilen üpjün ederis.Biziň bilen onlaýn habarlaşyp bilersiňiz

  Senagat we magdan çyrasy, beýik potolok çyrasy diýlip hem atlandyrylýar, senagat zawodlarynda, önümçilik ussahanalarynda, supermarketlerde, sport we güýmenje meýdançalarynda, ammarlarda we ş.m. giňden ulanylyp bilinýän ýokary energiýa tygşytly ýapyk LED çyrasydyr.
  Senagat we magdan çyralary häzirki zaman senagat yşyklandyryşynyň möhüm bölegidir.Adaty senagat we magdan lampalary köplenç 250W, 400W, 500W, 1000W metal halid lampalaryny ulanýarlar.Metal halid lampalar 360 dereje ýagtylyk çykarýar.Uly ýagtylygyň ýitmegi, energiýanyň gaty köp sarp edilmegine sebäp bolýar.Şonuň üçin täze netijelilik, energiýa tygşytlaýjy, uzak ömür, ýokary reňk görkeziji indeksiň, daşky gurşawy goramak LED senagat magdan çyrasynyň milli senagat yşyklandyryş energiýasyny tygşytlamakda möhüm ähmiýete eýe.Senagat we magdan çyralarynyň yşyklandyrylmagy senagat önümçiligi bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.LED senagat we magdan lampalary ugrukdyryjy yşyklandyryş, pes energiýa sarp etmek, gowy sürmek häsiýetleri, çalt reaksiýa, ýokary seýsmiki garşylyk, uzak ömri, ýaşyl we daşky gurşawy goramak we ş.m. artykmaçlyklary bilen adamlaryň gözüne ýuwaş-ýuwaşdan girdi. Adaty ýagtylyk çeşmelerini çalyşmak üçin dünýädäki iň ösen energiýa tygşytlaýjy ýagtylyk çeşmesi.Şonuň üçin LED senagat we magdan lampalary döwrüň tendensiýasy bolan adaty iri senagat zawodlarynyň yşyklandyryş meýdanynda energiýa tygşytlaýyş öwrülişigi üçin iň gowy saýlama bolar.

 • IP66 Alýuminiý LED çyrasy Gün suw joşmasy üçin baha sanawy

  IP66 Alýuminiý LED çyrasy Gün suw joşmasy üçin baha sanawy

  Üstünlik jikme-jiklikleri
  1. powerokary kuwwatly LED patch (3030/5050) ýagtylyk çeşmesini ulanyň we elektrik üpjünçiligi islendik marka gabat gelip biler.

  2. Gabygyň sowadyjy ganaty we howa konweksiýa ýylylygynyň ýaýramagy arkaly radiator we lampa gabygynyň toplumlaýyn dizaýny, LED köçe çyrasynyň 50,000 sagat hyzmat ediş möhletini doly üpjün edýär.

  3. Çyra korpusy, alýumin reňkli guýma arkaly emele gelýär, täsirli ýylylyk ýaýramagy we suw geçirmeýän we ýerlikli gurluş dizaýny arkaly tozanyň öňüni almak.Çyranyň ýüzüne ultramelewşe garşylyk we poslama garşylyk tozy ulanylýar we tutuş lampa IP65 standartyna ýetýär.

  4. Adaty ADC12 örtükli alýumin, ýaşyl we hapalanmaz, gurşun, simap we beýleki hapalaýjy elementleri kabul etmäň, daşky gurşawa hapalanma ýok.

  5. Garaşsyz dizaýn we gözleg we ösüş, daşky görnüşi we peýdaly model patentleri, intellektual eýeçiligi goramak satyjylary aladalanman.

  Ajaýyp 1-nji we Müşderi Supremeokary, ideal üpjün edijini üpjün etmek üçin görkezmelerimizdir
  geljegimiz. Häzirki wagtda, elbetde, biri bolmak üçin elimizden gelenini edýäris
  Dükanymyzda alyjylary has köp talap etmek üçin iň täsirli eksportçylar
  Hytaý köçesi we bagy, bu resminamada on ýyldan gowrak tejribe üçin biziň kompaniýamyz
  içerde we daşary ýurtlarda ýokary abraý gazandy.Şonuň üçin dürli ýerlerden gelen dostlary garşylaýarys
  Dünýä diňe bir işewürlik üçin däl, eýsem dostluk üçinem biziň bilen habarlaşar
 • Hytaýyň arzan bahasy LED suw joşmasy açyk gara alýuminiý daşky yşyklandyryş üçin suw çyrasy

  Hytaýyň arzan bahasy LED suw joşmasy açyk gara alýuminiý daşky yşyklandyryş üçin suw çyrasy

  Üstünlik jikme-jiklikleri
  1. powerokary kuwwatly LED patch (3030/5050) ýagtylyk çeşmesini ulanyň we elektrik üpjünçiligi islendik marka gabat gelip biler.

  2. Gabygyň sowadyjy ganaty we howa konweksiýa ýylylygynyň ýaýramagy arkaly radiator we lampa gabygynyň toplumlaýyn dizaýny, LED köçe çyrasynyň 50,000 sagat hyzmat ediş möhletini doly üpjün edýär.

  3. Çyra korpusy, alýumin reňkli guýma arkaly emele gelýär, täsirli ýylylyk ýaýramagy we suw geçirmeýän we ýerlikli gurluş dizaýny arkaly tozanyň öňüni almak.Çyranyň ýüzüne ultramelewşe garşylyk we poslama garşylyk tozy ulanylýar we tutuş lampa IP65 standartyna ýetýär.

  4. Adaty ADC12 örtükli alýumin, ýaşyl we hapalanmaz, gurşun, simap we beýleki hapalaýjy elementleri kabul etmäň, daşky gurşawa hapalanma ýok.

  5. Garaşsyz dizaýn we gözleg we ösüş, daşky görnüşi we peýdaly model patentleri, intellektual eýeçiligi goramak satyjylary aladalanman.

  Biziň ünsümiz elmydama ajaýyp we hyzmaty berkitmek we ösdürmekdir
  häzirki çözgütleriň arasynda, şol bir wagtyň özünde täze önümleri yzygiderli ösdürmeli
  Müşderileriň täze gelmegi 100W / 150W / 200W ammar LED üçin aýratyn talaplary
  Senagat yşyklandyryşy UFO LED ýokary aýlag çyrasy, ýokary hilli, wagtynda hyzmat we
  Agressiw nyrh, hemmämiz halkara derejesine garamazdan xxx meýdançasynda ajaýyp şöhrat gazanýarys
  güýçli bäsdeşlik.
  Täze gelen Hytaý 150W LED suw çyrasy we UFO LED suw çyrasy, indi gözleýäris
  Özara peýdalara esaslanýan daşary ýurtly müşderiler bilen has uly hyzmatdaşlyga garaşýarys.
  Harytlarymyzy we hyzmatlarymyzy gowulandyrmak üçin tüýs ýürekden işläris.Şeýle hem söz berýäris
  hyzmatdaşlygymyzy has ýokary derejä çykarmak üçin işewür hyzmatdaşlar bilen bilelikde işlemek
  we üstünlikleri bilelikde paýlaşyň.Zawodymyza tüýs ýürekden baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys.
 • Täze geliş 100W / 150W / 200W Ammar LED senagat yşyklandyryşy UFO LED ýokary aýlag çyrasy

  Täze geliş 100W / 150W / 200W Ammar LED senagat yşyklandyryşy UFO LED ýokary aýlag çyrasy

  Aýratynlyklary
  Glalpyldawuk LED beýik aýlag çyrasy.
  Patentlenen hususy galyndy, integrirlenen alýumin garyndysy.
  Yzygiderliniň burçy 60 ° / 90 ° bolup biler.
  Glalpyldawuk garşy dizaýn, UGR <25.
  Lokary ýagtylyk, 120lm / w-150lm / w ýetip biler.
  0 / 1-10V garalamak, mikrotolkun induksiýasy, ýagtylyk induksiýa we beýleki funksiýalar hökmany.
  Gorag derejesi IP65-e ýetýär.
  Gurnama usuly: asylýan halka, ýaýyňy gurmak, proýeksiýa çyrasynyň köp burçly sazlamasy.
  Reňk: Mat gara, beýleki reňkler düzülip bilner.

  Biziň ünsümiz elmydama ajaýyp we hyzmaty berkitmek we ösdürmekdir
  häzirki çözgütleriň arasynda, şol bir wagtyň özünde täze önümleri yzygiderli ösdürmeli
  Müşderileriň täze gelmegi 100W / 150W / 200W ammar LED üçin aýratyn talaplary
  Senagat yşyklandyryşy UFO LED ýokary aýlag çyrasy, ýokary hilli, wagtynda hyzmat we
  Agressiw nyrh, hemmämiz halkara derejesine garamazdan xxx meýdançasynda ajaýyp şöhrat gazanýarys
  güýçli bäsdeşlik.
  Biziň ünsümiz elmydama ajaýyp we hyzmaty berkitmek we ösdürmekdir
  häzirki çözgütleriň arasynda, şol bir wagtyň özünde täze önümleri yzygiderli ösdürmeli
  Müşderileriň Hytaýa bolan 150W LED suw joşmasy we UFO LED sili üçin aýratyn talaplary
  Lightagtylyk, indi daşary ýurtlar bilen has uly hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys
  özara peýdalara esaslanýan müşderiler.Özümizi gowulandyrmak üçin tüýs ýürekden işläris
  harytlar we hyzmatlar.Şeýle hem, işewür hyzmatdaşlar bilen bilelikde işlemegi wada berýäris
  hyzmatdaşlygymyzy has ýokary derejä çykarmak we bilelikde üstünlik paýlaşmak.Mähirli
  zawodymyza tüýs ýürekden baryp görmegiňizi hoş geldiňiz
 • Söwda senagat yşyklandyryşy 100W 150W 200W ussahanasy Highbay Led UFO High Bay Supermarket ammar gimnaziýasy üçin

  Söwda senagat yşyklandyryşy 100W 150W 200W ussahanasy Highbay Led UFO High Bay Supermarket ammar gimnaziýasy üçin

  Üstünlikleri IP65
  -1okary netijelilik, 120-140lm / çenli.
  Professional UGRlens: 30 ° / 60 ° 90 ° 120 ° bar.
  Toplumlaýyn guýma ALhousingcompact we owadan görnüşi.
  Atylylyga çydamly gyzgyn aýna, poslama garşy ajaýyp häsiýet.
  Gowy ýylylygyň ýaýramagy, uzak ömri.
  AC çözgüdi bar.
  Öçürmek we datçik bar.

 • Ammar UFO ýokary aýlag çyrasy

  Ammar UFO ýokary aýlag çyrasy

  Aýratynlyklary
  Glalpyldawuk LED beýik aýlag çyrasy.
  Patentlenen hususy galyndy, integrirlenen alýumin garyndysy.
  Yzygiderliniň burçy 60 ° / 90 ° bolup biler.
  Glalpyldawuk garşy dizaýn, UGR <25.
  Lokary ýagtylyk, 120lm / w-150lm / w ýetip biler.
  0 / 1-10V garalamak, mikrotolkun induksiýasy, ýagtylyk induksiýa we beýleki funksiýalar hökmany.
  Gorag derejesi IP65-e ýetýär.
  Gurnama usuly: asylýan halka, ýaýyňy gurmak, proýeksiýa çyrasynyň köp burçly sazlamasy.
  Reňk: Mat gara, beýleki reňkler düzülip bilner.
  5 ýyl kepillik

  Üstünlik jikme-jiklikleri
  1. Asma halka + ýaýyň gurnama usuly, ýaý ýaýy sazlap biler
  gurnama burçy
  2. highokary temperatura çydamly gyzgyn aýna we ýer bilen goralýar
  çyra korpusyna poroşok sepilýär we ajaýyp poslama garşylygy bar.
  3. LUMILEDS ýagtylyk çeşmesini we Mingwei HBG seriýaly sürüjisini ulanmak
  4. Dürli senagat zawodlarynyň, ammarlaryň, ussahanalaryň, stadionlaryň dizaýnyny goldaň
  we stadionlar
 • Ammar UL ETL DLC 100W 200W 240W 300W 400W 500W UFO ýokary aýlag çyrasy

  Ammar UL ETL DLC 100W 200W 240W 300W 400W 500W UFO ýokary aýlag çyrasy

  Aýratynlyklary
  Glalpyldawuk LED beýik aýlag çyrasy.
  Patentlenen hususy galyndy, integrirlenen alýumin garyndysy.
  Yzygiderliniň burçy 60 ° / 90 ° bolup biler.
  Glalpyldawuk garşy dizaýn, UGR <25.
  Lokary ýagtylyk, 120lm / w-150lm / w ýetip biler.
  0 / 1-10V garalama, mikrotolkun induksiýa, ýagtylyk induksiýa we beýleki funksiýalar
  islege bagly.
  Gorag derejesi IP65-e ýetýär.
  Gurnama usuly: asylýan halka, ýaýyňy gurmak, köp burçly sazlamak
  proýeksiýa çyrasy.
  Reňk: Mat gara, beýleki reňkler düzülip bilner.
  5 ýyl kepillik
  Üstünlik jikme-jiklikleri
  1. Kubok korpusynyň dizaýny, içindäki reflektor, ýalpyldawuk gurluş UGR <25
  2. Asma halka + ýaýyň gurnama usuly, ýaý ýaýy sazlap biler
  gurnama burçy
  3. highokary temperatura çydamly gyzgyn aýna we ýer bilen goralýar
  çyra korpusyna poroşok sepilýär we ajaýyp poslama garşylygy bar.
  4. LUMILEDS ýagtylyk çeşmesini we Mingwei HBG seriýaly sürüjisini ulanmak
  5. Dürli senagat zawodlarynyň, ammarlaryň, ussahanalaryň, stadionlaryň dizaýnyny goldaň
  we stadionlar
 • Iň arzan zawod 100W ýokary güýçli UFO LED ýokary aýlag ýeňil magdan LED yşyk çyrasy 220V senagat LED SMD LED çyrasy

  Iň arzan zawod 100W ýokary güýçli UFO LED ýokary aýlag ýeňil magdan LED yşyk çyrasy 220V senagat LED SMD LED çyrasy

  Üstünlikleri IP65
  -1okary netijelilik, 120-140lm / çenli.
  Professional UGRlens: 30 ° / 60 ° 90 ° 120 ° bar.
  Toplumlaýyn guýma ALhousingcompact we owadan görnüşi.
  Atylylyga çydamly gyzgyn aýna, poslama garşy ajaýyp häsiýet.
  Gowy ýylylygyň ýaýramagy, uzak ömri.
  AC çözgüdi bar.
  Öçürmek we datçik bar.
  IP65

 • Alýumin jaýy 100W UFO LED ýokary aýlagly ETL bilen arzan baha sanawy

  Alýumin jaýy 100W UFO LED ýokary aýlagly ETL bilen arzan baha sanawy

  Üstünlikleri IP65
  -1okary netijelilik, 120-140lm / çenli.
  Professional UGRlens: 30 ° / 60 ° 90 ° 120 ° bar.
  Toplumlaýyn guýma ALhousingcompact we owadan görnüşi.
  Atylylyga çydamly gyzgyn aýna, poslama garşy ajaýyp häsiýet.
  Gowy ýylylygyň ýaýramagy, uzak ömri.
  AC çözgüdi bar.
  Öçürmek we datçik bar.
  IP65

 • Gyzgyn täze önümler Lomlux LED High Bay Light Lm-UFO02 Dicount Promotion ODM OEM Maunfacturer

  Gyzgyn täze önümler Lomlux LED High Bay Light Lm-UFO02 Dicount Promotion ODM OEM Maunfacturer

  Aýratynlyklary
  Glalpyldawuk LED beýik aýlag çyrasy.
  Patentlenen hususy galyndy, integrirlenen alýumin garyndysy.
  Yzygiderliniň burçy 60 ° / 90 ° bolup biler.
  Glalpyldawuk garşy dizaýn, UGR <25.
  Lokary ýagtylyk, 120lm / w-150lm / w ýetip biler.
  0 / 1-10V garalamak, mikrotolkun induksiýasy, ýagtylyk induksiýa we beýleki funksiýalar hökmany.
  Gorag derejesi IP65-e ýetýär.
  Gurnama usuly: asylýan halka, ýaýyňy gurmak, proýeksiýa çyrasynyň köp burçly sazlamasy.
  Reňk: Mat gara, beýleki reňkler düzülip bilner.
  5 ýyl kepillik

 • Lomaý Hytaý 140lm / W 150W Ammar yşyklandyryşy UFO LED ýokary aýlag çyrasy

  Lomaý Hytaý 140lm / W 150W Ammar yşyklandyryşy UFO LED ýokary aýlag çyrasy

  Aýratynlyklary
  Glalpyldawuk LED beýik aýlag çyrasy.
  Patentlenen hususy galyndy, integrirlenen alýumin garyndysy.
  Yzygiderliniň burçy 60 ° / 90 ° bolup biler.
  Glalpyldawuk garşy dizaýn, UGR <25.
  Lokary ýagtylyk, 120lm / w-150lm / w ýetip biler.
  0 / 1-10V garalamak, mikrotolkun induksiýasy, ýagtylyk induksiýa we beýleki funksiýalar hökmany.
  Gorag derejesi IP65-e ýetýär.
  Gurnama usuly: asylýan halka, ýaýyňy gurmak, proýeksiýa çyrasynyň köp burçly sazlamasy.
  Reňk: Mat gara, beýleki reňkler düzülip bilner.
  5 ýyl kepillik

 • Kesgitlenen bäsdeşlik bahasy CE & RoHS giň proýeksiýa aralygy 100W LED ýokary aýlag çyrasy

  Kesgitlenen bäsdeşlik bahasy CE & RoHS giň proýeksiýa aralygy 100W LED ýokary aýlag çyrasy

  Aýratynlyklary
  Glalpyldawuk LED beýik aýlag çyrasy.
  Patentlenen hususy galyndy, integrirlenen alýumin garyndysy.
  Yzygiderliniň burçy 60 ° / 90 ° bolup biler.
  Glalpyldawuk garşy dizaýn, UGR <25.
  Lokary ýagtylyk, 120lm / w-150lm / w ýetip biler.
  0 / 1-10V garalamak, mikrotolkun induksiýasy, ýagtylyk induksiýa we beýleki funksiýalar hökmany.
  Gorag derejesi IP65-e ýetýär.
  Gurnama usuly: asylýan halka, ýaýyňy gurmak, proýeksiýa çyrasynyň köp burçly sazlamasy.
  Reňk: Mat gara, beýleki reňkler düzülip bilner.
  5 ýyl kepillik

12Indiki>>> Sahypa 1/2