LED Gün köçesiniň çyrasy

 • Iki sany LED Gün köçesiniň çyrasy

  Iki sany LED Gün köçesiniň çyrasy

  Iki gün köçesiniň çyrasy,

  Uzakdan dolandyrmak we wagt gözegçiligi, Çyra korpusy ýokary güýçli alurnin ergininiň guýulmagy, berk aýna linzasy, güýçli täsir garşylygy, gowy ýagtylyk geçirijisi, Uzyn ömri ýokary zarýadly gün paneli, Howa konweksiýasynyň dizaýny, çalt ýylylyk ýaýramagy batareýa, 5 günüň dowamynda işläp bolýar.

  Awtomatiki kesgitlemekStreet wagtlary 1-15 sagat sazlap bolýar.Doly suw geçirmeýän dizaýn, gözegçilik ediji çygly, tozanly we beýleki gurşawly şertlere uýgunlaşdyrylýar. Dolandyryjynyň temperatura, zarýad, zarýad, aşa ýük, gysga aýlawdan goramak funksiýasy bar.

  Kuwwaty: 50W 100W 150W 200W

 • 2022 Gowy hil 600W 300W 100W OEM lomaý, hereket sensory gün önümleri bilen birleşdirilen açyk gün şöhlesi LED köçe bagy çyrasy.

  2022 Gowy hil 600W 300W 100W OEM lomaý, hereket sensory gün önümleri bilen birleşdirilen açyk gün şöhlesi LED köçe bagy çyrasy.

  Gün köçeleriniň lampalary kristal kremniy gün öýjükleri, tehniki hyzmat etmezden klapan bilen dolandyrylýan möhürlenen batareýa (kolloid) bilen işleýär

  batareýa) elektrik energiýasyny saklamak üçin,

  ultra-ýagty LED lampalar ýagtylyk çeşmesi hökmünde we akylly zarýad we zarýad bilen dolandyrylýar

  gözegçi,

  adaty köpçülikleýin elektrik yşyklandyryjy köçe lampalaryny çalyşmak üçin ulanylýar.

  Esasy we ikinji ýollarda, jemgyýetlerde, zawodlarda, syýahatçylyk ýerlerinde, awtoulag duralgalarynda we beýleki ýerlerde giňden ulanylyp bilner.

 • 30W 40W 60W 90W 80W ISO9001 / CE / RoHS IP67 üçin meşhur dizaýn

  30W 40W 60W 90W 80W ISO9001 / CE / RoHS IP67 üçin meşhur dizaýn

  “Super hil, kanagatlanarly hyzmat” ýörelgesine ygrarly bolduk
  Meşhur dizaýn üçin ajaýyp kiçi işewür hyzmatdaş bolmaga çalyşmak
  30W 40W 60W 90W 80W ISO9001 / CE / RoHS IP65 Hemmesi açyk yşyklandyryşda birleşdirilen
  Lityum batareýasynyň tutuş satuwy LED toplumlaýyn gün energiýasy bagy ýol köçesiniň çyrasy, biziň
  harytlar yzygiderli ykrar etmek we ynam etmek üçin täze we köne perspektiwalardyr.Hoş geldiňiz
  uzak möhletli kompaniýa gatnaşyklary, umumy ösüş üçin bize çagyrjak täze we köne perspektiwalar.
  Garaňkyda tizlik bilen geçeliň!
  “Super hil, kanagatlanarly hyzmat” ýörelgesine ygrarly bolduk
  China Integrated Solar üçin ajaýyp kiçi işewür hyzmatdaş bolmaga çalyşmak
  Köçe çyralary we Gün köçe çyralary, Näme etmeli bolsaňyz, biziň yzarlaýan zadymyz. Bizde bar
  çözgütlerimiziň size birinji synp hilini getirjekdigine ynanýarsyňyz. Indi bolsa tüýs ýürekden umyt edýärin
  dünýäniň dürli künjeginden siziň bilen hyzmatdaş dostlugyny ösdürmek.Geliň, bilelikde elleşeliň
  özara peýdalar bilen hyzmatdaşlyk etmek!
 • OEM üpjünçiligi energiýa tygşytlaýan köçe ýagty litiý batareýasy Suw geçirmeýän super ýagty gün köçesi çyra köçe çyrasy açyk gün şöhlesi

  OEM üpjünçiligi energiýa tygşytlaýan köçe ýagty litiý batareýasy Suw geçirmeýän super ýagty gün köçesi çyra köçe çyrasy açyk gün şöhlesi

  Gowy kiçi telekeçilik karz balyna, satuwdan soňky hyzmatlara we
  häzirki zaman önümçilik desgalary, arasynda ajaýyp abraý gazandyk
  OEM üpjünçiligi energiýasyny tygşytlaýan köçe ýeňil litiý batareýasy üçin alyjylarymyz
  Suw geçirmeýän super ýagty gün köçesi ýagty köçe çyrasy açyk gün şöhlesi, edip bileris
  size iň bäsdeş satuw bahalarynyň we gowy hiliniň birini hödürleýär, sebäbi
  biz has ökde bolduk!Şonuň üçin bize jaň etmekden çekinmeli dälsiňiz.
  Gowy kiçi telekeçilik karz balyna, satuwdan soňky hyzmatlara we
  häzirki zaman önümçilik desgalary, arasynda ajaýyp abraý gazandyk
  Hytaýyň Gün köçesiniň çyrasy we hemmesi bir gün şöhlesinde ýer ýüzündäki alyjylarymyz,
  Tehniki tejribämiz, müşderi üçin amatly hyzmat we ýöriteleşdirilen önümler
  müşderileriň we satyjylaryň ilkinji saýlawyny biz / kompaniýa atlandyrýarys.Biz gözledik
  Siziň gözlegiňizGeliň, hyzmatdaşlygy häzir guralyň!
  Arza
  Futbol meýdançasy üçin amatly,
  RUGBI STADIUMY,
  GOLF KURSY.
  SKI RESORTY, GÖRNÜŞ
  Hünärmen basketbol kazyýeti we beýleki ýerler
 • Ip66 Suw geçirmeýän Gün Led köçesiniň çyrasy

  Ip66 Suw geçirmeýän Gün Led köçesiniň çyrasy

  Gün köçeleriniň lampalary kristal kremniy gün öýjükleri, tehniki hyzmat etmezden klapan bilen dolandyrylýan möhürlenen batareýa (kolloid) bilen işleýär

  batareýa) elektrik energiýasyny saklamak üçin,

  ultra-ýagty LED lampalar ýagtylyk çeşmesi hökmünde we akylly zarýad we zarýad bilen dolandyrylýar

  gözegçi,

  adaty köpçülikleýin elektrik yşyklandyryjy köçe lampalaryny çalyşmak üçin ulanylýar.

  Esasy we ikinji ýollarda, jemgyýetlerde, zawodlarda, syýahatçylyk ýerlerinde, awtoulag duralgalarynda we beýleki ýerlerde giňden ulanylyp bilner.

 • 2023 Gowy hil lomaý bahasy 50W 100W 300W 600W Daşky gün energiýasy bilen işleýän panel köçesi çyra hereketi datçigi ýol açyk bag diwary LED iki sany gün köçesiniň çyrasy

  2023 Gowy hil lomaý bahasy 50W 100W 300W 600W Daşky gün energiýasy bilen işleýän panel köçesi çyra hereketi datçigi ýol açyk bag diwary LED iki sany gün köçesiniň çyrasy

  Gün köçeleriniň lampalary kristal kremniy gün öýjükleri, tehniki hyzmat etmezden klapan bilen dolandyrylýan möhürlenen batareýa (kolloid) bilen işleýär

  batareýa) elektrik energiýasyny saklamak üçin,

  ultra-ýagty LED lampalar ýagtylyk çeşmesi hökmünde we akylly zarýad we zarýad bilen dolandyrylýar

  gözegçi,

  adaty köpçülikleýin elektrik yşyklandyryjy köçe lampalaryny çalyşmak üçin ulanylýar.

  Esasy we ikinji ýollarda, jemgyýetlerde, zawodlarda, syýahatçylyk ýerlerinde, awtoulag duralgalarynda we beýleki ýerlerde giňden ulanylyp bilner.

 • Zawodyň bahasy üçin açyk kärhana IP65 Suw geçirmeýän 100W 150W 200W 300W ýokary ýagtylyk LED Gün köçesiniň çyrasy

  Zawodyň bahasy üçin açyk kärhana IP65 Suw geçirmeýän 100W 150W 200W 300W ýokary ýagtylyk LED Gün köçesiniň çyrasy

  Gün köçeleriniň lampalary kristal kremniy gün öýjükleri, tehniki hyzmat etmezden klapan bilen dolandyrylýan möhürlenen batareýa (kolloid) bilen işleýär

  batareýa) elektrik energiýasyny saklamak üçin,

  ultra-ýagty LED lampalar ýagtylyk çeşmesi hökmünde we akylly zarýad we zarýad bilen dolandyrylýar

  gözegçi,

  adaty köpçülikleýin elektrik yşyklandyryjy köçe lampalaryny çalyşmak üçin ulanylýar.

  Esasy we ikinji ýollarda, jemgyýetlerde, zawodlarda, syýahatçylyk ýerlerinde, awtoulag duralgalarynda we beýleki ýerlerde giňden ulanylyp bilner.

 • lomaý bahasy Gün öndüriji zawod paýlaýjysy / 600W / 300W / 100W LED köçe açyk diwar suw basma bagynyň ýol çyrasy

  lomaý bahasy Gün öndüriji zawod paýlaýjysy / 600W / 300W / 100W LED köçe açyk diwar suw basma bagynyň ýol çyrasy

  Gün köçeleriniň lampalary kristal kremniy gün öýjükleri, tehniki hyzmat etmezden klapan bilen dolandyrylýan möhürlenen batareýa (kolloid) bilen işleýär

  batareýa) elektrik energiýasyny saklamak üçin,

  ultra-ýagty LED lampalar ýagtylyk çeşmesi hökmünde we akylly zarýad we zarýad bilen dolandyrylýar

  gözegçi,

  adaty köpçülikleýin elektrik yşyklandyryjy köçe lampalaryny çalyşmak üçin ulanylýar.

  Esasy we ikinji ýollarda, jemgyýetlerde, zawodlarda, syýahatçylyk ýerlerinde, awtoulag duralgalarynda we beýleki ýerlerde giňden ulanylyp bilner.